Martial Reviews

Shotokan Karate Kata List

Here is the list of all of the Shotokan katas.

Kihon Katas


- Taikyoku Shodan
- Taikyoku Nidan
- Taikyoku Sandan
- Taikyoku Yondan
- Taikyoku Godan
- Taikyoku Rokudan

Heian Katas


- Heian Shodan
- Heian Nidan
- Heian Sandan
- Heian Yondan
- Heian Godan

Tekki Katas


- Tekki Shodan
- Tekki Nidan
- Tekki Sandan

Advanced Katas


- Bassai Dai
- Bassai Sho
- Kanku Dai
- Kanku Sho
- Enpi (Empi)
- Jion
- Gankaku
- Hangetsu
- Jitte
- Chinte
- Sochin
- Meikyo
- Jiin
- Gojushiho Dai
- Gojushiho Sho
- Nijushiho
- Wankan
- Unsu